1 Οκτωβρίου 2015

Το απολυτίκιο της ημέρας.


Σώσον, Κύριε, τον λαόν Σου και ευλόγησον την 

κληρονομίαν Σου, νίκας τοις βασιλεύσι κατά βαρβάρων

 δωρούμενος και το σον φυλάττων, δια του Σταυρού 

Σου, πολίτευμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: